Een nieuw jaar en een nieuw statuut: “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”

News type: 

Hoe was de situatie tot nu toe?

Op basis van het decreet inzake Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening van 13-07-2007 stond de Vlaamse regering in voor de erkenning van keuringsartsen.

Wat brengt de toekomst?

Op basis van het nieuwe decreet inzake Gezond en Ethisch Sporten van 20-12-2013 (het zogenaamde GES-decreet) regelt de Vlaamse overheid die erkenning niet meer, met ingang van 1 januari 2015. (De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet vermelden wel de criteria waaraan artsen moeten voldoen als ze een gesubsidieerd sportmedisch geschiktheidsonderzoek van getalenteerde sporters willen uitvoeren.) Vanaf 1 januari 2015 bestaan er dus geen officieel “Erkende Keuringsartsen” meer met een titel die door de Vlaamse overheid wordt beschermd.

Wat zijn de consequenties hiervan?

Vanzelfsprekend respecteren wij als Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen de keuze van de Vlaamse overheid. SKA wil in de toekomst constructief blijven samenwerken met de bevoegde overheidsdiensten. Tegelijk willen wij als SKA de functionele continuïteit van ons vak en ons statuut blijven ondersteunen en de meerwaarde van onze aangesloten leden als sport- en keuringsartsen blijven waarborgen en uitdragen.

Daarom zal SKA haar verantwoordelijkheid opnemen en tijdens een overgangsfase instaan voor het beheren en toekennen van het statuut ‘Geaccrediteerd Sportkeuringsarts’. Dat statuut is geen continuering van de officiële titel “Erkend Keuringarts” en houdt dan ook geenszins een overname in van een bestaande erkenning of titel. Het is een volstrekt nieuw statuut, dat buiten de bevoegdheid van de overheid valt, maar dat wij als ledenvereniging in het leven roepen als dienstverlening voor leden en kandidaat-leden, en als logische en pragmatische oplossing voor het vacuüm dat dreigt te ontstaan mochten de zaken op hun beloop worden gelaten. Bovendien beantwoordt dit initiatief aan de talloze bezorgde vragen die wij de afgelopen weken hebben gekregen in verband met de omkadering van sport- en keuringsartsen in de toekomst. Als SKA moeten en willen wij die vragen ernstig nemen. Bovendien rekenen de sportfederaties op onze inbreng en willen zij duidelijkheid hebben over wat de nabije toekomst brengt.

In de eerste zin van de voorgaande alinea spreken wij van een “overgangsfase”. Dat lichten we even toe. We nemen dit initiatief omdat we pas in het najaar op de hoogte werden gebracht van de veranderingen die eraan komen, omdat 2015 intussen vlak voor de deur staat en omdat we niemand in het ongewisse willen laten. Het is echter een overgangsmaatregel. Wij willen namelijk zo spoedig mogelijk maximaal draagvlak creëren voor het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”. Hoewel wij als SKA de meerderheid vertegenwoordigen van de artsen die nu nog de titel “Erkend Keuringsarts” dragen, willen wij niet de enige instantie zijn die de accreditering van het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts” onderschrijft. Wij zijn dan ook gestart met de oprichting van een “Commissie Geaccrediteerde Sportkeuringsartsen”, waarvoor wij onder meer op vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten, sportfederaties en de VVS rekenen. Het doel is om ten laatste medio 2015 volledig operationeel te zijn.  Van dan af zal niet SKA maar de “Commissie Geaccrediteerde Sportkeuringsartsen” instaan voor de voortzetting van de bestaande en toekenning van de nieuwe accrediteringen.

Wat gebeurt er intussen? Wat zijn de mogelijkheden?

 • Artsen die momenteel (en tot en met 31 december 2014) nog de titel “Erkend Keuringsarts” dragen en die lid zijn van SKA komen vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”. Deze artsen hoeven voorlopig niets te ondernemen. Vanaf de definitieve installatie van de “Commissie Geaccrediteerde Sportkeuringsartsen” zal het statuut door deze commissie worden beheerd.  
   
 • Artsen die momenteel nog de titel “Erkend Keuringsarts” dragen en géén lid zijn van SKA, maar die wel gebruik willen maken van het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”, wordt gevraagd dat zo spoedig mogelijk via e-mail of per brief te melden aan het secretariaat van SKA, dit met het oog op de lijst van de keuringsartsen zoals die vanaf januari 2015 zal worden gebruikt.

  Secretariaat SKA
  info@sportartsen.be
  Sint-Amandsesteenweg 65/1
  2880 Bornem

   
 • Artsen die niet de titel van “Erkend Keuringsarts” dragen maar wel in aanmerking willen komen voor het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”, kunnen hun kandidatuur naar het secretariaat sturen, samen met de ingevulde vragenlijst (bijgaand).
   
 • Artsen die de titel “Erkend Keuringsarts” dragen maar afzien van het nieuwe statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts”, kunnen dat eveneens via e-mail of per brief melden aan het secretariaat van SKA.

Criteria voor het statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts” 

De criteria voor het statuut van “Geaccrediteerd Sportkeuringsarts” vanaf 1 januari 2015 en minstens tot de definitieve installatie van de commissie “Geaccrediteerde Sportkeuringsartsen” zijn de volgende:

 1. Arts of master in de geneeskunde zijn
   
 2. Houder zijn van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:
   
  1. Licentiaat in de lichamelijke opvoeding
  2. Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  3. Bijzondere licentie in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde
  4. Licentie in de sportgeneeskunde
  5. Getuigschrift aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde
  6. Master in de sportgeneeskunde
  7. Getuigschrift elektrocardiografie (ecg-getuigschrift)
 3. Beschikken over de nodige apparatuur en ruimte om de absolute en relatieve sportmedische geschiktheidscriteria bij sporters te kunnen vaststellen. Daartoe behoort minstens de volgende apparatuur:
   
  1. Ergometrie-installatie met fietsergometer
  2. Apparatuur om een inspanningselektrocardiogram af te nemen
  3. Apparatuur voor bepaling van het vetgehalte
  4. Reanimatieapparatuur, minimaal een defibrillator

Om Geaccrediteerd Sportkeuringsarts te blijven, moet de betrokkene:

 1. vormingsactiviteiten in de sportgeneeskunde bijwonen, minstens 6 uur per kalenderjaar, en de vereniging SKA daarover informeren, als ze dat vraagt
 2. de bepalingen op vlak van inhoud en frequentie van sportmedische keuring naleven

Wij hopen dat we u met deze regeling voorlopig voldoende geïnformeerd hebben en we zullen u uiteraard tijdig en uitvoerig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en stappen in ons nieuwe statuut.

Dr. Tom Teulingkx, dr. Luk Buyse, dr. Guy De Schutter, dr. Frank Pauwels en dr. Johan Van Acoleyen
Kernbestuur SKA

Pagina delen: 
nofollow